fotografické služby - čb alebo farebne

Publikované inde

06.03.2016 16:30


Rok 2019

Fotografie z v poradí 8. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ možno vidieť napr. na stránke Slovenskej národnej knižnice (tu) alebo na stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave (tu). Výber fotografií z ďalšieho priebehu je uverejnený spolu s fotografiami od kolegov aj na stránkach Kolokvia.
 

Rok 2018

kostolPopoludňajšia (trochu editovaná) fotografia svetelnej atmosféry pri miestnom kostole si našla miesto na úvodnej strane kalendára pre rok 2018.

 

Rok 2017

Fotografiu zo začiatku Poľovníckych slávností nájdete na  piatej strane  RN č. 3 a ukážky výzdoby z plodov zeme ako poďakovania za úrodu na s. 7. Tri fotografie z 13. ročníka spom. výzdoby obsahuje aj FP č. 3 na druhej strane a na s. 3 je publikovaná fotografia zo sv. omše v deň konania Poľovn. slávností.

 

Rok 2016

Pozn.: Skupinová fotografia 50-nikov vo FP č. 5 na s. 3 nepochádza odo mňa, hoci je mi tam pripísaná - v niektorej fáze redakčných prác došlo k zámene fotografie za cudziu. Moja verzia:

Fotografie z vystúpenia českého bábkového, alternatívneho a pouličného divadla Kvelb s obrovskou bábkou Karola IV., ktorého 700. výročie narodenia si tento rok pripomíname, nájdete ako prvých 21 fotografií minigalérie venovanej tejto udalosti na bratislavskej "staromestskej" stránke.

Fotografiu účastníkov a povzbudzovateľov júnovej súťaže poľovníckych kuchárov a fotografiu z Folklórneho festivalu pod Marhátom uverejnili Radošinské noviny č. 3 na strane 7.taneč. súbor vo výskoku

  
Fotografiu
zachytávajúcu atmosféru celonočnej adorácie pri príležitosti putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux uverejnila príloha prvého čísla Radošinských novín na strane 1.

 

Rok 2015

Príloha koncoročných Radošinských novín (v tomto roku č. 5) priniesla na prvej strane fotografiu pátra Félixa pripravujúceho vykonanie obnovy manželských sľubov v rámci ľudových misií bratov kapucínov z Bratislavy konaných od 8. do 15. novembra. Atmosféru toho istého týždňa pripomínajú aj zábery dokumentujúce úspešné vystúpenie kapucínskej hudobnej skupiny Kapucíni & Stanley v KD a "skupinka" detí v kostole na strane 2. Tradičné spoločné fotografie tohtoročných päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov sú uverejnené na tretej strane.

Reportážnu fotografiu z vystúpenia RND na hrade Devín v rámci koncertnej akcie Pocta slobode priniesli Radošinské noviny č. 4/2015 na strane 3. Akcia sa od 20. výročia pádu Železnej opony koná každoročne.

Fotografiu z otvorenia novej rozhľadne Radošinka v obci Čab priniesli Radošinské noviny vo svojom májovom čísle na s. 3.

Spoločnú fotografiu sedemdesiatnikov priniesla príloha Radošinských novín č. 3/2015 na strane 3.

 

Rok 2014

Reportáž z 11-ročnej farskej akcie konanej pri príležitosti pamiatky posvätenia farského chrámu na sviatok Povýšenia sv. Kríža priniesla príloha Radošinských novín č. 5/2014 na strane 3. Na rovnakej strane bola uverejnená aj skupinová fotografia jubilantov - päťdesiatnikov. Spoločná fotografia jubilujúcich šesťdesiatnikov vyšla tamže na strane 4.

Spoločnú fotografiu osemdesiatnikov a ukážku výzdoby pre sprievod ku štyrom oltárikom (t. r. 19. júna)  priniesla príloha júnových Radošinských novín na  strane 3 .

Fotografiu účastníkov poznávacieho zájazdu dôchodcov do Viedne uverejnili augustové Radošinské noviny na strane 3 a spoločná fotografia sedemdesiatnikov bola uverejnená v prílohe Radošinských novín na  štvrtej strane   augustového vydania.

 

Rok 2013

Spoločnú fotografiu šesťdesiatnikov uverejnila príloha decembrových Radošinských novín na tretej strane a fotografiu päťdesiatnikov to isté vydanie na strane 4.

Fotografiu z príchodu aktérov stretnutia detí s Mikulášom v Radošine uvidíte v Radošinských novinách na strane 4 v strede a fotografiu dvorného režiséra a autora (aj) miestneho ochotníckeho divadla Hlavina S. Štepku uvidíte na za čiatku strany 5 .

Spoločnú fotografiu sedemdesiatnikov nájdete v prílohe septembrových Radošinských novín na str ane 3.

 

Rok 2012

30 fotografií zo stretnutia s Mikulášom 9. decembra 2012 môžete vidieť na stránke www.radosina.sk v časti Obec Radošina - Fotogaléria.

Príloha koncoročného čísla Radošinských novín priniesla na tretej strane spoločnú fotografiu jubilujúcich päťdesiatnikov.

Fotografiu hodových atrakcií pre najmenších uverejnili októbrové Radošinské noviny na 4. strane a príloha októbrového vydania priniesla na poslednej strane aktuálne zaradenú spoločnú fotografiu jubilujúcich šesťdesiatnikov.

Pri príležitosti "Wiki Loves Monuments 2012 in Slovakia" sú podľa obvyklých licencií (podrobne na príslušných stránkach) sprístupnené tri fotografie zóny okolo Grasalkovičovho paláca (1, 2, 3) a fotografia veže r.k. kostola sv. Trojice v obci Radošina. (Dopl.:) Kategória Wikimedia Commons "Cultural heritage monuments in Radošina" obsahuje túto fotografiu ako jedinú priamo zaradenú aj koncom r. 2015, iní autori môžu taktiež zvážiť nahranie svojich materiálov a urobiť ich voľne prístupnými. Užívatelia sa k ich nahraným súborom ľahko dostanú i po vyhľadávaní na populárnych internetových mapách.

Fotografia z vystúpenia speváckeho zboru Radošania pri príležitosti Dňa matiek bola uverejnená v júnových Radošinských novinách na šiestej strane.

Fotografie z tradičného karnevalu v ZŠ s MŠ Radošina boli uverejnené v aprílových Radošinských novinách  na s. 5.

12 fotografií z programu pri príležitosti Dňa matiek môžete nájsť na stránke www.radosina.sk v časti Obec Radošina - Fotogaléria.

 

Rok 2011

Fotografia z vystúpenia detského ľudového súboru vyšla v júnovom vyda ní Radošinských novín na s. 3 a v rovnakom čísle dve fotografie na s. 6 zachytávajú výsledný stav rekonštrukcie parčíku pri kostole a priľahlej ulice.
V októbrovom vydaní Radošinských novín bola na prvej strane uverejnená fotografia zo zahájenia Radošinských poľovníckych slávností svätohubertskou svätou omšou a na štvrtej strane trojica fotografií zachytáva otvorenie predajne Jednota zrekonštruovanej na supermarket.

55 fotografií zo zahájenia Radošinských poľovníckych slávností môžete nájsť na stránke www.radosina.sk v časti Obec Radošina - Fotogaléria.

V prílo he júnového vydania bola na s. 3 uverejnená spoločná fotografia jubilujúcich osemdesiatnikov, v prílohe augustového čísla na s. 2 spoločná fotografia sedemdesiatnikov a v prílohe októbrového čísla na s. 2 spoločná fotografia šesťdesiatnikov, kde je na tretej strane aj fotografia výzdoby kostola pri príležitosti Poďakovania za úrodu.

 

Rok 2010

30 fotografií zo zrazu veteránov 24. 7. 2010 môžete nájsť na stránke www.radosina.sk v časti Obec Radošina - Fotogaléria.

Fotografiu z výstavy Poďakovanie za úrodu, ktorá už po niekoľko rokov na výročie posvätenia radošinského farského kostola obohacuje výzdobu kostola obrazmi a dekoráciami z prírodných materiálov, uverejnil týždenník Rytmus života č. 41 (6. 10. 2010) na s. 37.

Fotografie v čiernobielej úprave vyšli v Radošinských novinách vydaných v októbri 2010 (s. 6) a v prílohe Radošinských novínjúla 2010 (s. 1), októbra 2010 (s. 1 a 3) a decembra 2010 (s. 3).

...

Rok 2001

Štyri fotografie z farebných diapozitívov ilustrujú prácu "Textová analýza epitafov zo starého židovského cintorína v Bratislave" (T. Kušanová - Wiecha) vydanú v zborníku Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť (zost. Ján Botík) na s. 184.

(c) 2016 Róbert Erent

Tvorba web stránok zdarmaWebnode